STATUT FUNDACJI

Pobierz STATUT .PDF >>
Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Nazwa fundacji brzmi: FUNDACJA MAJOWE GRANIE (zwana dalej “Fundacją”), ustanowiona przez Małgorzatę Barbarę Sadłoń (zwaną dalej ”Fundatorem”), aktem notarialnym z dnia 28 sierpnia 2012 roku Repertorium A. nr 2473/2012 sporządzonym przed notariuszem Jolantą Sawera - Fryźlewicz notariuszem w Zakopanem w kancelarii notarialnej Jolanty Sawera - Fryźlewicz przy ul Krupówki 17, 34-500 Zakopane zmienionym aktem notarialnym z dnia 11 września 2012 roku Repertorium A. nr 3903/2012 sporządzonym przed notariuszem Aliną Cytryńską notariuszem w Warszawie w kancelarii notarialnej Aliny Cytryńskiej przy Al. Solidarności 155 lok. 5, 00-877 Warszawa.

§ 2.

1.    Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kościelisko.

2.    Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań statutowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Fundacja może tworzyć oddziały, filie i agencje do realizacji poszczególnych zadań, działające w ramach osobowości prawnej Fundacji i na podstawie przepisów niniejszego Statutu.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

1.    Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2.    Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranica posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać tytuły Członka Honorowej Rady Fundacji, Ambasadora Fundacji i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II.

Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji jest:

1.    Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz ochrony i rozwoju życia rodzinnego,

2.    Organizowanie wsparcia i szerokiej pomocy osobom najbliższym tych, którzy zginęli w górach lub na służbie,

3.    Szerzenie wiedzy o wartościach życia rodzinnego w oparciu o społeczną naukę kościoła katolickiego, organizowanie wsparcia dla rodzin potrzebujących pomocy oraz edukacja dzieci i młodzieży do życia opartego o ideały tworzące zrąb kultury łacińskiej i ideały patriotyczne,

4.    Rozwijanie i umacnianie postaw narodowych i patriotycznych zgodnie z najlepszą tradycja polską i regionalną,

5.    Podejmowanie różnorodnych form kształcenia, rozwijania i utrwalania wiedzy, tradycji i kultury regionalnej i ludowej,

6.    Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym w zakresie ich rehabilitacji zawodowej, rozwoju fizycznego, kulturalnego i społecznego.

7.    Profilaktyka uzależnień oraz promowanie zdrowego trybu życia.

8.    Integracja między pokoleniowa oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

9.    Kultywowanie pamięci o Marku Łabunowiczu Mai, harcerzu, muzykancie, ratowniku TOPR, który zginął w lawinie idąc na ratunek turystom w potrzebie.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

1.    Prowadzenie szkoły, przedszkola, klubu dla dzieci i młodzieży;

2.    Organizowanie akcji, koncertów, festynów, zabaw, zbiórek środków materialnych i innych oraz pozyskiwanie środków na rzecz realizacji celów Fundacji;

3.    Organizowanie warsztatów, spotkań, odczytów, wykładów i innych form pomocnych w realizacji celów statutowych Fundacji;

4.    Działalność edukacyjną, wydawniczą, wytwórczą i oświatową;

5.    Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

6.    Organizowanie innych działań zgodnych z celami Fundacji.

 

 

§ 8.

W działalności Fundacji zabronione jest:

1)   udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ( zwanych dalej ”osobami bliskimi”),

2)   przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)   wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)   zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9.

1.    Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2.    Dla realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną .

 

 

Działalność pożytku publicznego

§10

 

1.    Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, po uzyskaniu odpowiedniego wpisu we właściwym rejestrze w następujących obszarach:

 

 

1)   Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);

2)   Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);

3)   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

4)   Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59);

5)   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 (PKD 85.59.B);

6)   Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

7)   Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD: 88.9);

8)   Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z);

9)   Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 88.99.Z);

10)                       Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD: 90.03.Z);

11)                       Działalność obiektów kulturalnych (PKD: 90.04.Z);

12)                       Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD: 93.27.Z).

 

2.    Zakres prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego (zgodnie z klasyfikacją PKD), określonej w ust. 3, może zostać zmieniony przez Zarząd uchwałą, podjętą przy obecności wszystkich członków Zarządu.

3.    Zysk z odpłatnej  działalności pożytku publicznego  jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

 

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

1.    Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego w kwocie 3.000 zł określonego w akcie notarialny ustanawiającym Fundację.

2.    Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

3.    Fundacja czerpie środki finansowe z:

a)   darowizn, spadków i zapisów;

b)   odsetek od funduszy zdeponowanych w bankach;

c)    dotacji i subwencji osób prawnych i dotacji budżetowych Skarbu Państwa;

d)  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

e)   odpisów z 1% podatków od osób fizycznych, po uzyskaniu przez Fundację statutu organizacji pożytku publicznego;

f)     wpłat pieniężnych oraz dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego;

g)   dochodów z  odpłatnej działalności  pożytku publicznego

4.  Wpływy pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile Darczyńcy nie postanowią inaczej.

5.  Darczyńcy mogą określać cel, na który przeznaczają swoje dary, o ile mieści się on w zakresie działania Fundacji.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuca spadek.

7.  Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji inny sposób wspierają Fundacje, mogą uzyskać  o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Mecenasa Fundacji. Szczegółowe zasady przyznawania powyższego tytułu ustala Fundator. Tytuł Mecenasa  ma charakter osobisty.

 

 

Rozdział IV.

Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji zwany dalej ”Zarządem”

 oraz Rada Fundacji zwana dalej „Radą”.

Zarząd

§ 13

1.    Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2.    Zarząd składa się z od dwóch do trzech członków w tym Prezesa Zarządu.

3.    Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

4.    Do składu Zarządu Fundator może wyznaczyć sam siebie.

5.    Fundator może powoływać i odwoływać Członków Zarządu w każdym czasie.

6.    Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a.    Złożenia pisemnej rezygnacji do Fundatora

b.   Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione  z winy umyślnej

c.    Śmierci członka Zarządu

d.   Odwołania przez Fundatora

 

 

§ 14

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jej działanie

2.    Do kompetencji Zarządu należy:

a.    Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

b.   Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

c.    Realizacja celów statutowych

d.   Sporządzanie planów pracy i planów finansowych

e.    Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

f.     Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

g.   Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości wynagrodzenia

h.   Uchwalanie regulaminu

i.     Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

j.      Przyznawanie w imieniu Fundacji certyfikatów, odznak i innych nagród i wyróżnień

3.    Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji.

§ 15

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16

1.    Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

2.    Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu.

§ 17

1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania.

3.    O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.

4.    Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postępowania nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

5.    Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą działalności Fundacji.

 

§ 18

1.    Członkowie Organów  Fundacji  mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę lub  umowę cywilnoprawną.

2.    Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyżej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

3.    Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

Rada Fundacji

§19

 

1.    Rada Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorczym Fundacji.

2.    Rada Fundacji składa się z 2 do 3 członków ( w tym Przewodniczącego Rady Fundacji kierującego jej pracami) i powoływana jest przez Fundatora.

3.    Członków pierwszego składu  Rady Fundacji  powołuje  Fundator.

4.    Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Fundatora.

6.    Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a.    dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora lub Zarządu

b.   utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c.    odwołania ,o którym mowa w punkcie 5 niniejszego paragrafu,

d.   śmierci członka.

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

8. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

10. Prezesa Rady Fundacji powołuje Fundator.

§ 20

    1.  Do zadań Rady Fundacji należy :

a.    nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

b.    zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji oraz udzielenie Zarządowi absolutorium.

2 .W celu wykonywania swoich zadań Rada Fundacji jest uprawniona do:

a.    żądania od zarządu fundacji przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji

b.    uzyskiwania od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji

 

§ 21

1.    Rada Fundacji zbiera się co najmniej   raz w roku.

2.    Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie lub w formie elektronicznej, drogą mailową.

3.    Rada  Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swych członków, jeśli dalsze postępowania nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4.    Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane  w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego rady Fundacji .

5.    Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6.    Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje  jednym głosem.

7.    Posiedzenie rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub członek organu przez niego wskazany.

 

Rozdział. V.

Postanowienia końcowe

§ 22

1.    Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator.

2.    Wszelkie prawa i obowiązki Fundatora nie przechodzą na jego następców prawnych.

§ 23

1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.    Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.    W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.

 § 24

1.    O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.

2.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.

3.    Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub przedsiębiorcom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.

4.    Na okres likwidacji Fundator powołuje likwidatora, wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw bieżących Fundacji, rozdysponowania pozostałym majątkiem Fundacji i przeprowadzenia innych czynności związanych z likwidacją Fundacji.

5.    O rozpoczęciu likwidacji Fundacji Zarząd lub likwidator powiadamia odpowiedniego Ministra.

 

Podpisano dnia: 16 maja  2016 w Kościelisku

 

 

 

_______________________                 

Małgorzata Barbara Sadłoń
Copyright ©2016 Majowe Granie, All Rights Reserved. eJanosik.pl
Liczba odwiedzin: 4641
free website
built with
kopage