Konkurs fotograficzny Kolory Wiosny - 2014

Już po raz drugi Gimnazjum nr 2 w Zakopanem oraz Fundacja Majowe Granie z Kościeliska organizują konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-6. Tegorocznym tematem konkursu są "Kolory wiosny". Pragniemy zachęcić wszystkich młodych fotografów do wyjścia w plener i wzięcia udziału w naszym konkursie. Szczegóły konkursu są dostępne w regulaminie. Termin dostarczenia prac upływa 25 kwietnia 2014 r, a wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w piątek 9 maja 2014 r. o godz. 11.30 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 przy okazji finału XII Tygodnia Europejskiego. 
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Dla uczniów szkół podstawowych Gminy Zakopane i Kościelisko w klasach 4-6

Temat konkursu: „Kolory wiosny” 

Cele: Zainteresowanie uczniów fotografią, nawiązanie współpracy między szkołami Gminy Zakopane i Kościelisko

Postanowienia ogólne

• Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 w Zakopanem oraz Fundacja Majowe Granie Gmina Kościelisko

• Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków

Postanowienia dotyczące prac

• Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 prac

• Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o bardzo niskiej jakości technicznej

• Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową na adres Gimnazjum nr 2 ul. Sienkiewicza 27 34-500 Zakopane lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły z dopiskiem ( konkurs fotograficzny)

• Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu 13x18 cm oraz! w postaci cyfrowej na nośnikach CD (istnieje możliwość umieszczenia wszystkich zdjęć uczniów danej szkoły na jednej płycie CD, wtedy każdy uczeń musi posiadać swój własny opisany imieniem i nazwiskiem folder) 

• Każda fotografia (na odwrocie) oraz płyta CD musi być opisana (imię i nazwisko, klasa, szkoła, tytuł fotografii)

• W kopercie (oprócz prac i płyty CD) muszą się znaleźć arkusz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz (załącznik nr 2) podpisany przez rodziców lub opiekunów każdego z uczniów biorących udział w Konkursie

• W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie

• Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów

• Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych 

• Termin dostarczenia prac upływa 25 kwietnia 2014 (pod uwagę brana jest data stempla pocztowego).

• Fotografie dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie

• Organizator powołuje jury w składzie czteroosobowym

 
Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 www.gimnazjumnr2.eu
dnia 30 kwietnia 2014

• Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ich ekspozycji w różnych miejscach 

Konkurs fotograficzny 2014

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami
Copyright ©2016 Majowe Granie, All Rights Reserved. eJanosik.pl
Liczba odwiedzin: 4638
free website
built with
kopage